رزمنــده‌ی عصـا بـه دسـت 

15 تیر 1395 نظرات (0) بازدید :

ایــن عکــس بــارهــا در جــاهای مختلف استفــاده شـــده ،ولـــی کمتـــر ، اسمــی از شهیـــد داخــل عکس به میـــان آمـــده است .

شهیـــد ابراهیـــم حســامی ؛
بــزرگِ گـــردان مقــدادِ لشگــر ۲۷ حضرت محمد رسول الله (ص) ،کســی کــه در گیــلانغــرب پایــش از بــالای زانــو قطــع شـــد ! طوری کــه حتــی امکــان استفــاده از پــای مصنوعـی را هــم نــداشت ،ولــی بعــد از مــدت کوتــاهی دوبــاره به منطقــه برگشت و در تمــام عملیــات های گــردان با ایـــن وضع شرکت می‌کــرد !حتــی در کوهستــان های غــرب نیـــز پـــا بــه پـــای بقیــه بالا می‌آمد.

خاطــرات حیــرت آوری از شجــاعت و شهـــامتش نقـــل مــی کنند !

می گوینـــد ؛ حتــی آدم هــای سالــم مقابل استقامتش کــم می آوردند .این عکــس دقایقی قبل از شهادتــش در منطقــه جفیر گرفته شده است .دقایــقی بعــد از ایــن عکــس ،هواپیمـــاهای دشمــن همیـــن منطقه و ستـــون نیروهــا را بمبـــاران می کننـــد و ابراهیــم حسامــی به همراه شهید هاشــم کلهـــر بــه شهــادت مــی رسد .

ایشــان رفیــق صمیمــی شهیـــد ابراهیـــم هـــادی بود . بچـــه محل هــای ابراهیم هــادی بعــد از آقــا ابراهیم ،عشقشــان ابراهیــم حســـامی است ، او به واقع برای ما هــادی دیگــری اســت .

– – – – – – – – – – – –
+ منبع: شهید نیوز