خنده حلال – ماست

***خنده حلال***


33اگه توی ماشین به جای بنزین، ماست بریزیم چه می شود؟ چیزی         نمی شود.

به جای بوق بوق میگه دوغ دوغ.

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: