باز سازی لوله فاضلاب

با همت گروه جهادی امیرالمومنین بازسازی لوله فاضلاب در محله خلیج فارس انجام شد .