مراسم تقدیر از مادران خدمتگزار مسجد چهارده معصوم

لازم بذکر است خادمان مسجد در طول سال مسجد را تمیز می کردند و در نظم جلسات مذهبی و فرهنگی مسجد نقش شایانی داشتند .