آذین بندی و نصب پرچم ایران در کوچه و خیابانهای محله