کانال ای گپ لقمه حلال

این کانال با هدف ترویج روزی حلالء آسیب شناسی شرایط موجود کشور و بررسی راهکارها شکل گرفته است.

این کانال با هدف ترویج روزی حلالء آسیب شناسی شرایط موجود کشور و بررسی راهکارها شکل گرفته است.

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: