کانال سروش واجب فراموش شده

ما بر خود واجب می دانیم تا از تولیدات داخلی حمایت کنیم . حال که مردم به سمت این پیام رسان رفته اند ما باید کانال های خوب را در این فضا معرفی کنیم . جبهه فرهنگی میر

امربه معروف ونهی ازمنکر(شامل پیامهای فرهنگی ، اخلاقی ، تربیتی وتلنگر)

کانالی آموزشی درمورد شیوه ها وشبهات امربه معروف ونهی ازمنکر

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: