سعی کنیم که از راه خدا و راه حق منحرف نشویم

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: