پاداش نیکی به شوهر

پیامبر_اکرم صلى الله علیه و آله:

هیچ زنى نیست که جرعه اى آب به شوهرش بنوشاند، مگر آن که این عمل او برایش بهتر از یک سال است که روزهایش را روزه بگیرد و شب هایش را به عبادت بگذرانَد

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: