به علی بگویید قلع و قمع مظلومین میانمار تکانمان نداد

به علی بگویید قلع و قمع مظلومین میانمار تکانمان نداد چه رسد دق کنیم از کندن خلخال پای پیرزن یهودی ، هرکسی رویش می شود به علی بگوید

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: