مردم با ایمان باید یاور و دوستدار و چشم و راهنمای یکدیگر شوند

اسلام می گوید: مردم با ایمان باید یاور و دوستدار و چشم و راهنمای یکدیگر شوند، و اهتمام در امور مسلمین داشته و نافع و ناصح و ساعی و کوشا در انجام حوائج آنان باشند.
قرآن کریم :
(۱) مردان و زنان مؤمن همه اولیا (یاور و دوستدار) یکدیگرند، به معروف یکدیگر را وادار می کنند و از منکر باز می دارند، اقامه نماز و ایتاء زکوه و اطاعت خدا و رسول او می کنند، آنانند که خداوند به زودی رحمتشان دهد که خداوند عزیز و حکیم است.

اسلام می گوید: مردم با ایمان باید یاور و دوستدار و چشم و راهنمای یکدیگر شوند، و اهتمام در امور مسلمین داشته و نافع و ناصح و ساعی و کوشا در انجام حوائج آنان باشند.
قرآن کریم :
(۱) مردان و زنان مؤمن همه اولیا (یاور و دوستدار) یکدیگرند، به معروف یکدیگر را وادار می کنند و از منکر باز می دارند، اقامه نماز و ایتاء زکوه و اطاعت خدا و رسول او می کنند، آنانند که خداوند به زودی رحمتشان دهد که خداوند عزیز و حکیم است.
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر ویقیمون الصلوه ویؤتون الزکوه ویطیعون الله ورسوله اولئک سیرحمهم الله ان الله عزیز حکیم.
(توبه، ۷۱)
روایات :
(۱) از امام صادق (علیه السلام): مؤمن برادر مؤمن است، چشم اوست، دلیل اوست، به او خیانت و ستم و تقلب و خلف وعده نمی کند.
المؤمن اخ المؤمن عینه ودلیله لایخونه ولایظلمه ولایغشه ولایعده عده فیخلفه.
(وسائل الشیعه، ج ۲، ص ۲۲۸)
(۲) از امام صادق (علیه السلام): مسلمان برادر مسلمان است؛ چشم او و آینه او و دلیل اوست، به او خیانت و خدعه و ستم نکند و دروغ نگوید و غیبت او ننماید.
المسلم اخ المسلم هو عینه ومرآته ودلیله لایخونه ولایخدعه ولایظلمه ولایکذبه ولایغتابه.
(وسائل الشیعه، ج ۲، ص ۲۲۸)
(۳) از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم): کسی که صبح کند در حالی که به امور مسلمین اهتمام نداشته باشد مسلمان (صحیح و کامل) نیست؛ و کسی که صدای شخصی را بشنود که ندا می کند: ای مسلمانان (به فریادم برسید)؛ و او را اجابت نکند پس او مسلمان (صحیح و کامل) نیست.
من اصبح لایهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم، ومن سمع رجلاً ینادی: یا للمسلمین! فلم یجبه فلیس بمسلم.
(وسائل الشیعه، ج ۲، ص ۵۲۰)
(۴) از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم): مردم، روزی خواران خداوندند، پس محبوبترین مردم نزد خداوند کسی است که روزی خواران خدا را نفع رساند.
الخلق عیال الله فاحب الی الله من نفع عیال الله.
(وسائل الشیعه، ج ۲، ص ۵۲۰)
(۵) از امام صادق (علیه السلام): از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) سؤال شد که محبوبترین مردم نزد خدا کیست؟ فرمود: نافعترین مردم برای مردم.
سئل رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): من احب الناس الی الله؟ قال: انفع الناس للناس.
(وسائل الشیعه، ج ۲، ص ۵۲۰)
(۶) از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم): خلق همگیشان روزی خواران خداوندند؛ پس محبوبترین آنان نزد خداوند عزّوجلّ، نافعترین ایشان برای روزی خواران خدا است.
الخلق کلهم عیال الله فاحبهم الی الله عزّوجلّ انفعهم لعیاله. (وسائل الشیعه، ج ۲، ص ۵۲۱)
(۷) از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم): بهترین مردم کسی است که مردم به او بهره ور گردند.
خیر الناس من انتفع به الناس.
(مستدرک الوسائل، ج ۲، ص ۴۰۳؛ به نقل از امالی صدوق)
(۸) از امام عسگری (علیه السلام): دو خصلت است که فوق آن دو، چیزی نیست: ایمان به خدا و نفع داشتن برای برادران (ایمانی).
خصلتان لیس فوقهما شی ء: الایمان بالله ونفع الاخوان.
(مستدرک الوسائل، ج ۲، ص ۴۰۳؛ به نقل از تحف العقول)
(۹) از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم): به راستی عظیمترین مردم از جهت مقام نزد خداوند در روز قیامت کسی است که بیشتر از همه در روزی زمین به خیرخواهی خلق خدا قدم برداشته باشد.
ان اعظم الناس منزله عندالله یوم القیمه امشاهم فی ارضه بالنصیحه لخلقه.
(وسائل الشیعه، ج ۲، ص ۵۲۶)
(۱۰) از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم): هر یک از شما همانگونه که برای خود خیر خواهی دارد، باید برای برادر (ایمانی) خود خواهی داشته باشد.
لینصح الرجل منکم اخاه کنصیحته لنفسه.
(وسائل الشیعه، ج ۲، ص ۵۲۶)
(۱۱) از امام صادق (علیه السلام): بر شما باد خیرخواهی خالص نسبت به خلق برای خدا؛ پس هرگز خدا را به عملی افضل از آن ملاقات نخواهید نمود.
علیکم بالنصح لله فی خلقه فلن تلقاه بعمل افضل منه.
(وسائل الشیعه، ج ۲، ص ۵۲۶)
(۱۲) از امام صادق (علیه السلام): بر مؤمن واجب است که برای مؤمن در حضور و غیاب خیرخواهی داشته باشد.
یجب للمؤمن علی المؤمن النصیحه له فی المشهد والمغیب. (وسائل الشیعه، ج ۲، ص ۵۲۶)
(۱۳) از امام صادق (علیه السلام): اشخاص با ایمان خدمتگذار یکدیگرند. راوی سؤال نمود: چگونه خدمتگذار یکدیگرند؟ امام فرمود: فایده به یکدیگر می رسانند.
المومنون خدم بعضهم لبعض. قال الراوی قلت: وکیف یکون خدم بعضهم لبعض؟ قال (علیه السلام): یفید بعضهم بعضاً.
(مستدرک الوسائل، ج ۲، ص ۴۱۱؛ به نقل از کتاب الاخوان صدوق)
(۱۴) از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم): اشخاص با ایمان برادرند، حوائج یکدیگر برآورند؛ پس به برآوردن حوائج یکدیگر، خداوند حوائج آنان را در روز قیامت برآورد.
المؤمنون اخوه یقضی بعضهم حوائج بعض فبقضاء بعضهم حوائج بعض یقضی الله حوائجهم یوم القیمه.
(مستدرک الوسائل، ج ۲، ص ۴۰۶؛ به نقل از امالی شیخ مفید)
(۱۵) از امام صادق (علیه السلام): رفتن مسلمان در پی حاجت برادر مسلمانش بهتر از هفتاد طواف خانه کعبه است.
مشی المسلم فی حاجه اخیه المسلم خیر من سبعین طوافاً بالبیت.
(وسائل الشیعه، ج ۲، ص ۵۲۴)
(۱۶) از امام صادق (علیه السلام): برآوردن حاجت یک نفر مؤمن، از بیست حج که در هر حجی صاحبش صد هزار خرج کند، نزد خدا محبوبتر است.
لقضاء حاجه امرء مؤمن احب الی الله من عشرین حجه کل حجه ینفق فیها صاحبها مأه الف.
(وسائل الشیعه، ج ۲، ص ۵۲۴)
(۱۷) از امام کاظم (علیه السلام): به راستی خدا بندگانی در زمین دارد که در انجام حوائج مردم کوشش می کنند؛ آنان در روز قیامت ایمنند، و کسی که بر مؤمنی مسرتی وارد کند خداوند در روز قیامت قلب او را فرحناک سازد.
ان لله عباداً فی الارض یسعون فی حوائج الناس هم الامنون یوم القیمه، ومن ادخل علی مؤمن سروراً فرح الله قلبه یوم القیمه.
(وسائل الشیعه، ج ۲، ص ۵۲۴)
(۱۸) از امام صادق (علیه السلام): خداوند عزّوجلّ فرموده: خلق، روزی خواران من هستند؛ محبوبترین ایشان نزد من با لطفترین آنان است به خلق و کوشاترین آنان در برآوردن حوائج خلق.
قال الله عزّوجلّ: الخلق عیالی فاحبهم الی الطفهم بهم واسعاهم فی حوائجهم.
(وسائل الشیعه، ج ۲، ص ۵۲۴)
(۱۹) از امام صادق (علیه السلام): کسی که در برآوردن حاجت برادر مسلمانش شتاب و کوشش بنماید و خداوند به دست او انجام آن حاجت را جاری سازد، برای او خداوند عزّوجلّ (ثواب) یک حج و یک عمره و اعتکاف و روزه دو ماه در مسجدالحرام می نویسد، و اگر کوشش کند ولی انجام آن را خداوند به دست او جاری نسازد، برای او خداوند عزّوجلّ (ثواب) یک حج و یک عمره می نویسد.
من سعی فی حاجه اخیه المسلم فاجتهد فیها فاجری الله علی یدیه قضاها کتب الله عزّوجلّ له حجه وعمره واعتکاف شهرین فی المسجدالحرام وصیامهما وان اجتهد ولم یجر الله قضاها علی یدیه کتب الله عزّوجلّ له حجه وعمره.
(وسائل الشیعه، ج ۲، ص ۵۲۴)
(۲۰) از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم): رفتن با برادر مسلمان در پی حاجتی، محبوبتر است نزد خداوند متعال از اعتکاف دو ماه در مسجدالحرام.
مشی مع اخ مسلم فی حاجه احب الی الله تعالی من اعتکاف شهرین فی المسجد الحرام.
(مستدرک الوسائل، ج ۲، ص ۴۰۸)

برگرفته از کتاب :

آئین زندگی

نویسنده : مرحوم آیه الله آقای حاج شیخ جواد تهرانی

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: