نمازهای شب قدر

4 تیر 1395 نظرات (0) بازدید :

شب قدر همان شبی است که در تمام سال شبی به خوبی وفضیلت آن نمی رسد وعمل در آن بهتر است از عمل در هزار ماه ، امور واقع در یک سال در زندگی هر یک از افراد انسانی و رویدادهای مربوط به آن در شب مزبور تقدیر و تصویب میشود.

اول: دو رکعت نماز است به یک سلام با این تفاوت که در هر رکعت بعد از حمد هفت مرتبه توحید بخواند وبعد از فراغ هفتاد مرتبه اَستَغفُرِاللهَ وَاَتوبُ اِلَیهِ ودر روایتی است که از جای خود بر نخیزد تا حقتعالی او وپدر ومادرش را بیامرزد.(المصباح المنیر،ص393)

دوم : صد رکعت نماز کند که فضیلت بسیار دارد،و افضل آنست که در هر رکعت بعد از حمد ده مزتبه توحید بخواند و می تواند به جای این صد رکعت شش روز از نمازهای قضای خود را بجا آورد، بدین ترتیب که از ظهر روز اول شروع نموده و در عشاء روز ششم ختم نماید (سه شب جمعاً سیصد رکعت می شود).(المصباح المنیر،ص394)