کانال تلگرامی وحید یامین پور

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید:

 1. رفیعی گفت:

  سلام آقا کجا نشتی با نام کورش تیشه دارن به ریشه اسلام میزنن آقا چرا در برنامه در باره این انحراف فکری داره مثل نسیم وارد عقاید فکری میشه چارای نمی کنیم

 2. حسین گفت:

  باسلام.اردوهای جهادی وآشکارشدن عمق محرومیتهای مردم مظلوم حتی ازاولیّات پیش پاافتاده وضروریات زندگی سندِناکارآمدی وظلم وستم وبیعدالتی ساختارِتقسیمات کشوری دولتی دررسیدگی به حال وروزمردم بدبخت وبیچاره محروم ازبهداشت.آب.غذا.حمام.سرپناه وحتی توالت ودستشویی باگزارشهای رسانه ملی که گریه وزاری میکنندویاسپاسگزاری واقعادردناک وشرم آوراست برای دولت .استاندار.بخشدار.فرماندار.انگشتان قطع شده بچه هاوبزرگسالان بدلیل نبودپل واستفاده ازسبدآهنین…کارناوالهای اعزامی پزشگی به این مناطق .اعزام پزشکان فرامرزی رابه دورافتاده ترین نقاط آفریقا وجزایرگمنام رابه ذهن متبادرمیسازدآنهم باصفهای طولانی مردم محرومِ بیچاره وجالب آنکه بیشرمانه مسئولین مربوطه بافرافکنی وفرارروبه جلو ژست مصلح وناجی وشق القمرهم بخودمیگیرندعوض آنکه جواب دهندچرابعدازچهل سال این مناطق ومردم همچنان دراین وضعیت فلاکتبارورقت بار بسرمیبرند…آیانبایدازاین مسئولین بی مسئولیت خائن وخدانشناس پرسیدپس شماها چه غلطی میکنیدکه بایددوربین صداوسیمابره اول این مناطق راکشف کنه وبعدبچه های عزیزمون برن ومُسکنّی رفعِ مشکل کنندوآخرالامرهم دراثربروزحوادث شهیدوپرپرشوند.چرامسئولین حرام خوارومتصرف بناحق مناصب خفه شدندوهیچی نگفتند.
  فرزندیکی ازدوستانم درقالب همین اردوهارفت به روستاهای محروم خراسان جنوبی وبامشاهده وضعیت اسفبارمردم دین وایمانش راهم ازدست دادوبرگشت…
  آیااین موضوع قابل طرح وبررسی ودنبالگیری نیست؟
  بایدآبروی این آقایان رابرد ومفتضحشان کردکه فقط شعارمیدهندوپُز ریاست میگیرندوفقط حرف میزنند…توانقلاب شعارمیدادیم الملک یبقی مع الکفرولایبقی مع الظلم.
  دغدغه ای که رهبری حکیم وفرزانه دائماباحرص وجوش توگوشِ اینامیخونه ولی فرمایش ولایت راهم گوش نمیکننداین دریده های وقیح ومتکبروظالم.

 3. حسین گفت:

  ببخشیدنامم حسین بوددررابطه بااطاله کامم درموضوعات مختلف ورنجنامه ام.انشاءالله مقبول واقع گردد.

 4. ناشناس گفت:

  سلام علیکم.برنامه تان باآقای ضرغامی رایکبارکامل دیدم ویکبارهم شنیدم.ازقدیم الایام به ایشان ارادت داشته واحترام قائل بودم وازنزدیک دوره معاونت پارلمانیشانرا درمجلس ششم وتحرکات متحصنین معاندوبراندازِنظام راشاهدبودم که ایکاش مصاحبه دومی هم داشته باشیدواساسی به ریشه منافقینِ امروزدرآن مجلس هم اززبانِ ایشان نپردازید..خیلی مطلب ازش بیرون میاد.۲.سی ثانیه آخرش که یک گریزمثبتی به موفقیت آقای روحانی و بُرد درانتخابات زدیکدفعه تمام ذهنیت مثبتم رافروریخت..ایکاش وقت برنامتون ویاصلاح ومصلحتهای برنامتون اجازه میدادتاایشانرارهانکنیدوبه چالش بکشیدچه در بی اخلاقیهاوبداخلاقیهاوچندچهرگی آقای روحانی دررقابتهای انتخاباتی،چه درمناظرات وخصوصامیتینگهای آنچنانی وحرفهای ساختارشکنانه وضدنظام ایشانراکه ببینیم واقعاآقای ضرغامی واقعاحسن ظن دارندکه اگرداشته باشندایشان هم منافق وبندبازوبدنبال منافع ومطامع شخصیشان درآتیه میباشند..این حرف دلم…
  امابعد….وضعیت موجوداجتماعی وظواهربی بندوباری زنان واقعادا ردحیثیت نظام اسلامی رابعنوان ام القرای جهان اسلام به بادفنامیدهدودیگه خانواده های مومنین ومتدینین وحزب اللهی طاقتشان تمام شده .آیااین موضوع اهمیتی نداردبخصوص اینکه ازشواهدامربرمیآیدکه یکقراردادنانوشته ای وجودداردتابه مصالحی نیروی انتظامی و رودپیدانکند.بنده خودم جزو اصحاب کهفم وکمتردرسطح خیابانهاحاضرمیشوم چون نگران دین وایمانم هستم..اخیرابه پیشنهادفرزندانم برای خریدچیزی به یکی دو تاازپاساژهای آنچنانی شمال شهرازگذرِمعابرآنچنانیش رفتیم واقعاافتضاح بودنوع پوشش خانمهاکه باناراحتی بابچه هابرخوردکردم که چرامرااینجاآوردیدولی دیگرکارازکارگذشته جنوب وشمال شهرندارد.پیاده وسواره ندارد.خیابان وپارک وسینماو…..ندارد.این مطالبه مردم مومن وانقلابی است .لطفاموضوع راجدا مطرح کنیدومسئولین امررابه چالش بکشیدتامقام معظم رهبری هم دلشادشوند..واقعامتاسفم.من سفرهای زیادخارجی داشته ام ولی اینقدردرسطح معابرعمومی واماکن اجتماعی پرازفسق وفجور ومفتضح نیست.
  ۲.بااغتنام ازفرصت حاصله،نکته مهم دیگرکثرت وتعددشرارت وبزهکاریست توسط اشرارومتجاوزین به عنف وجنایت وآدمکشی که احساسات عمومی راجریحه دارکرده و وهن جمهوری اسلامی درصحنه جامعه بین المللیست..معتادین متجاهر.آلودگی فضای خیابانهاوکوچه تادم درب خانه مردم به معتادین درحال استعمال درمنظرومرعی…ببینیدنیروی انتظامی باتمام قواوقدرت،عِدّه و عُدّه واردعمل میشود کرور،کرورافرادِخلافکارراکه کاملاازظاهرشان پیداست وازمردم بیگناه ومظلوم سلب آرامش وآسایش نموده اندوبه مال وجان ونوامیسشان تعرض میکننددستگیرنموده وخنده آوریاگریه آورکاشف بعمل میایدکه تمامی آنهادههاسوابق دستگیری وزندان وفرارازتحمل حبس داشته وبتدریج تشکیلاتی وتخصصی تربه شرارتهای اینبارسازمان یافته ومجهزتربه بزهکاری خودادامه داده وزندان برایشان تبدیل به دانشگاه وکالج آموزشی شده است..نه تشدیدِمجازاتی نه مجازات بازدارنده ای..آخه این دورِتسلسل باطل یعنی چی؟به کجامیرویم ازاین بی تدبیری مسئولین ومتولیان امراعم ازدولتی وانتظامی وقضاییه ومقننه…بخدااینهامطالب مهمیست بلطف وفضل الهی شماآبرویی داریدآنرادرراه حراست ازکیانِ نظام وانقلاب واسلام ومردم وامام ورهبرِمظلوم خرج کنید…آبروی نظام واسلام رفت…مسئولین رادراین قضیه مهم به چالش بکشید…درسته مشکلات بیکاری وگرانی ومعیشتیِ مردم هم هست واین حقِ مردم شهیدداده انقلابی نبودبادزدیهاوچپاول وغارت بیت المال ونجومی بگیرولی این مهم ازفروع نیست ومسئله اصلیست..امنیت جان ومال ونوامیس مردم وحفظ شان نظام واسلام عزیزوپاسداری تزخون پاک ومطهرشهدا…باعرض پوزش ازاطاله کلام.موفق ومویدوماجورباشید..اگرارتباطمان دوطرفه بودمایلم برخی عناوین دیگری رابعرض برسانم که فکرمیکنم مقبول واقع شود…تااین حد حسب العقیده و وظیفه ادای دین کردم..ربناتقبل منا..

 5. بابک خرم دین گفت:

  چرا دست از سر مردم برنمیدارید شما برید بهشت به بقیه چکار دارید همه قد خودشون میفهمند پس به تو ربطی نداره ….

 6. ناشناس گفت:

  باسلام خدمت اقای یامین پور عزیز من بی نهایت از اجرای شما در یرنامه جهان آرا لذت میبرم میخواستم ببینم ایا امکان ارتباط با شما از طریق تلگرام وجوددارد یا خیر؟

 7. مانی احراری گفت:

  سلام. اقای یامین پور عزیز خیلی ممنونم از شما که بلاخره یک کارشناس مهم مثل اقای علیزاده از لندن رو توی برنامه امشبتون آوردین. بی نهایت ممنونم از شما واقعا به وجد اومدن. خیلی دوست دارم از نزدیک ببینمت ون و تشکر کنم. احسنت و درود بر شما

  • محمد گفت:

   با سلام جناب یامین پور چرا در کانال تلگرامی شما راه ارتباطی و جود ندارد ممنون میشم راه ارتباط با شما رو بفرمائید

   • ناشناس گفت:

    راس میگه دیگه!
    اه

    • ناشناس گفت:

     جناب دکتر یامین عزیز
     برای مردم عراق هی نگوییید با هم پدر کشتگی داشتیم. ما با دولت بعث مشکل داشتیم نه مردم عراق
     ۲-مگر قران به نوح نفرمود که این از اهل تونیست مثل این است که ما امروز با داعش می جنگیم کسی بگوید اینها با مردم عراق یا سوریه می جنگند که حرف بی ربطی است ممنون از اخلاص و پاکی شما. اگر شما در زمان جنگ مبودی حتما توی گردان اخلاص می امدی