این کجا و آن کجا…

25 مهر 1395 نظرات (1) بازدید :

گریه های نیمه شب از خوف خدا کجا و خنده های بی خیالی و مستانه امروزی کجا !

بدن سوراخ سوراخ شده شهیدان کجا و بدن خالکوبی شده و… کجا !

فریاد یا حسین(ع) از ترس شیمیایی کجا و نعره مستانه از شب نشینی ها کجا !

تکه تکه شدن بدن شهید به وسیله خمپاره کجا و از پا در آمده توسط هوی و هوس کجا !

سوز عطش توپ و تانک کجا و گرما و شعله سیگار و دخانیات و…

سوز و سرما و برف کردستان کجا و سوز و سرمای زمستان در کوچه ها از بی خانمانی کجا !

جنون و موج جبهه کجا و مستی شراب و الکل ….کجا !

گریه افتخار مادر شهید از خبر شهادت فرزندش کجا و گریه ننگ خانواده معتاد از شنیدن مرگ او کجا !

احیا گرفتن و شب زنده داری کجا و شب گردی و الواتی و تا صبح پای فیلم و….کجا !

اسارت چندین ساله اسرای جنگ کجا و اسارت صد ساله و دربند هوی و هوس بودن کجا
مجنون کجا و خانه جنون کجا !