بریدن نان با چاقو مکروه است ولی بریدن دست دزد نه ؟؟؟

30 شهریور 1395 نظرات (0) بازدید :
بریدن نان با چاقو مکروه است ولی بریدن دست تخم مرغ دزدی که بخاطر فقر دزدی کرده با چاقو آزاد است !!
پاسخ شایعه
 
1. ادعای شبهه حاصل نتیجه گیری غلط از اطلاعات اولیه غلط است!  
2. برخلاف ادعای شبهه، همه کتابهاى معتبر فقهى یکى از موانع اجراى کیفر قطع دست دزد را، دزدى در اضطرار می دانند!
3. برای قطع دست دزد شرایط متعددی در فقه و قانون ذکر شده که نبود هر یک باعث عدم اجرای این حکم می شود. معمولا تجمیع همه شرایط به سادگی میسر نیست و تنها برای سارقان خطرناک مصداق می یابد.
4. اگر تمام این شرایط بررسى شوند، می بینیم این کیفر سنگین تر از جرمش نیست و اتفاقا برای حفظ امنیت پایدار جامعه و جری نشدن مجرمین مورد نیاز است. بسیاری از جوامع، تا زمانهای نه چندان دور دزدها را اعدام می کردند!
5. کراهت بریدن نان با چاقو جهت ارج نهادن به این نعمت ویژه، می باشد. برخی مراجع نیز این کار را اگر برای جلوگیری از اسراف باشد، مکروه ندانسته اند!
برگرفته از سایت شایعات
http://shayeaat.ir