اگر این جوری پیش بروی !!

شهید دکتر مجید شهریاری🔹

تلاش

🍂من به خاطر این که از علم و شخصیت ایشان استفاده کنم، به ایشان پیشنهاد دادم که بیایید با هم یک کتاب بنویسیم. سه کتاب پیشنهاد کردم، ایشان یکی را موافقت کرد. من برای همین با ایشان ارتباط داشتم. روز آخر هم راجع به کتاب صحبت میکردیم.

ایشان گفتند که علم روزانه پیشرفت میکند، اگر این جوری بخواهی پیش بروی، این کتابی که بیرون میآوری، علمش به روز نیست. باید همت‌مان را خیلی بیشتر بکنیم. صحبتهایی کردیم و اهداف بلندی ریختند و چه آرزوهایی که پیش خودشان داشتند و ما هم داشتیم. متأسفانه فردایش همه به باد رفت.🍂

کتاب شهید علم، جلد اول، ص۵۰

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: