می خواهم از كوهی بلند بالا روم

6 شهریور 1395 نظرات (0) بازدید :

شخص تنبلی نزد بهلول آمده و پرسید :

می خواهم از كوهی بلند بالا روم می توانی نزدیكترین را ه را به من نشان دهی؟

بهلول جواب داد: نزدیكترین و آسانترین راه : نرفتن بالای كوه است .