توکجا بدنیا اومدی؟

یارو از دوستش پرسید: تو کجا بدنیا اومدی؟ میگه: تو بیمارستان. یارو می گه: وای ، مگه مریض بودی؟

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: