مال بابام که نیست !

22 مرداد 1395 نظرات (0) بازدید :

هواپیما داشت سقوط می کرد. همه داشتن جیغ میزدن به جز یک نفر، ازش ميپرسن: تو چرا ساکتی؟
میگه: مال بابام که نیست، بذار سقوط کنه