مال بابام که نیست !

هواپیما داشت سقوط می کرد. همه داشتن جیغ میزدن به جز یک نفر، ازش میپرسن: تو چرا ساکتی؟
میگه: مال بابام که نیست، بذار سقوط کنه

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: