وقتی به خانه خود وارد می شوید

13 مرداد 1395 نظرات (0) بازدید :

. عبدالرحمن بن أبی عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (علیه السلام) عن قول الله عزوجل: لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، حتی تستأنسوا و تسلموا علی أهلها قال: الاستئناس وقع النعل و التسلیم.
عبدالرحمن بن ابی عبدالله گفت: از امام صادق (علیه السلام) پرسیدم منظور از این آیه چیست؟: لا تدخلوا بیوتا… (در خانه هایی که متعلق به شما نیست وارد نشوید مگر اینکه مأنوس شوید و به اهل آن خانه ها سلام کنید)؟ فرمود: انس گرفتن به این است که پا را به زمین بزنید، و سلام هم بکنید.
2. أبی الصباح قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن قول الله عزوجل فاذا دخلتم بیوتا فسلموا علی أنفسکم الأیة، قال: هو تسلیم الرجل علی أهل البیت حین یدخل ثم یردون علیه فهو سلامکم علی أنفسکم.
ابو الصباح گوید: از امام باقر (علیه السلام) درباره آیه شریفه فاذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم وقتی به خانه ای وارد شدید به خویشتن سلام کنید. سوال کردم که منظور چیست؟ فرمود: منظور این است که انسان به اهل خانه سلام کندو ایشان هم جواب دهند، و این است معنی سلام کردن به خویشتن.
3. علی بن ابراهیم فی تفسیره قال فی روایة أبی الجارود عن جعفر (علیه السلام) قال: اذا دخل الرجل منکم بیته فان کان فیه أحد یسلم علیهم، و ان لم یکن فیه أحد فلیقل السلام علینا من عند ربنا یقول الله تحیة من عند الله مبارکة طیبة.
امام محمد باقر (علیه السلام) فرمود: وقتی به خانه خود وارد می شوید، اگر کسی حضور دارد به او سلام کنید، و اگر کسی وجود ندارد بگویید: السلام علینا من عند ربنا سلام بر ما از طرف پروردگارمان. تا خداوند بگوید: تحیة من عند الله مبارکة طیبة سلام و تحیت مبارک و پاکیزه از طرف خدا بر شما باد.

برگرفته از کتاب

آداب معاشرت با مردم در سیره و سخن پیشوایان ترجمه کتاب العشرة وسایل الشیعه

نویسنده : شیخ حر عاملی مترجم : ترجمه:محمد علی مقدس