نرمی و مدارا در خانواده

در همه چیز سفت و محکم بودند ، اما به خانواده که می رسیدند ، نرم بودند ، با رها می شد عصای ایشان را می بردم و با آن بازی می کردم . بعد مادرم با اعتراض می گفت ایشان خسته اند . امام می گفتند : ( نه بگذار بازی کند . بچه اگر بازی نکند ، مریض است . بچه باید شیطونی کند ).

سبزیان ، زندگی به سبک روح الله ، ۱۳۸۹ ، ص ۲۵ ، به نقل از نوه امام

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: