نرمی و مدارا در خانواده

29 خرداد 1395 نظرات (0) بازدید :

در همه چیز سفت و محکم بودند ، اما به خانواده که می رسیدند ، نرم بودند ، با رها می شد عصای ایشان را می بردم و با آن بازی می کردم . بعد مادرم با اعتراض می گفت ایشان خسته اند . امام می گفتند : ( نه بگذار بازی کند . بچه اگر بازی نکند ، مریض است . بچه باید شیطونی کند ).

سبزیان ، زندگی به سبک روح الله ، 1389 ، ص 25 ، به نقل از نوه امام