خدایا توبه ام را بپذیر…

پروردگارا با گناهى زیاد، از تو که لطف و کرمت را نهایتى نیست، تقاضاى عفو و بخشش دارم و الهى بنده‌اى که تحمل از دست دادن یک دست را ندارد چگونه بر آتش دوزخت توان دارد، خدایا توبه‌ام را بپذیر و از گناهانم بگذر که غیر از تو کسى را ندارم و غیر از تو امیدى ندارم….

شهید علیرضا موحد دانش

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: