پویش نذر عیدانه
مبلغ مورد نیاز :
4,000,000 تومان
تاریخ شروع :
97/11/22
تاریخ پایان :
97/12/14
حامیان :
20 نفر
مبلغ جمع آوری شده :
20 تومان

طرح کمک به نیازمندان جنوب غرب و حاشیه شهر تهران

طرح کمک به نیازمندان جنوب غرب و حاشیه شهر تهران